Rzeczoznawca majątkowy Zawichost
Wycena nieruchomości Zawichost i okolice.
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin.
Skontaktuj się z nami

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 6 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 2 cm obwodu, dla iglastych 8 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 8 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości). Teren otwarty Zawichost.
Domy jedno i wielorodzinne
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Nieruchomości komercyjne
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Obiekty przemysłowe
Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Zawichost jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Zawichost aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Nieruchomości rolne i leśne
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Zawichost oraz miast powiatowych województwa.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
e) miejsca parkingowe, chodniki. Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury).
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Maszyny i urządzenia
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. 11 Listopada
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. 3 Maja
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Zawichost Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Adama Asnyka
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Berka Joselewicza
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Cicha
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Dionizego Czachowskiego
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Głęboka
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Górki
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Jana Kilińskiego
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Kościuszki
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Kręta
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Krochmalna
e) miejsca parkingowe. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Krótka
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Kwiatowa
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Zawichost oraz miast powiatowych województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Nadbrzeżna
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Nadwiślańska
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Nowa
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Ogrodowa
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Okrężna
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Opatowska
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Ostrowiecka
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Plażowa
6) UP - tereny usług publicznych. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Podgórze
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. UO - usługi oświaty i szkolnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Polna
Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów .
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Poprzeczna
K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1. d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Prosta
”. Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Rybacka
ZL – tereny leśne, ZN. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Sadowa
ZL – tereny leśne, ZN. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Sandomierska
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Słoneczna
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Sportowa
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Stefana Żeromskiego
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Szkolna
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. W roku 2017 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Szymona Askenazego
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. św. Leonarda
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Świętokrzyska
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Trójca
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Wąska
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Wiosenna
Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Zawichost ul. Zielna
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN.
Zadzwoń