Biuro Wycen Majątkowych Wąchock
Dołącz do zadowolonych klientów
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Wąchock

Ceny mieszkań, działek, domów Wąchock

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Domy jedno i wielorodzinne
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,3 do 0,20 włącznie. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Nieruchomości komercyjne
e) miejsca parkingowe, chodniki. Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego.
Obiekty przemysłowe
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Nieruchomości rolne i leśne
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
a) obiekty sportowe. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Maszyny i urządzenia
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. ”.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Błonie
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Ceglana
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Dolna
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Dworcowa
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Wąchock oraz miast powiatowych województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Elaboracja
Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Górna
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 8 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 2 cm obwodu, dla iglastych 6 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 8 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Hutnicza
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Kielecka
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Kolejowa
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Kościelna
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Kręta
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Krótka
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Krzemienica
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Langiewicza
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Leśna
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Lipowa
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Nadrzeczna
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Ogrodowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Partyzantów
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Polna
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Powstańców
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Radomska
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Sandomierska
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Skalista
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Słoneczna
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Smugowa
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Sosnowa
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Sporna
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Starachowicka
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Wycena nieruchomości Wąchock .
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Strażacka
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Szeroka
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Wąchock ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Szydłowiecka
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,8 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Św. Rocha
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Torowa
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Tychowska
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Tysiąclecia
Wycena Przedsiębiorstwa Wąchock. BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Wesoła
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. 1 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Wielkowiejska
Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;. Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury).
Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Wygoda
Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Zaktualizowano 2020-07-11
Zadzwoń