Biuro Wycen Majątkowych Stopnica
Dołącz do zadowolonych klientów
Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej. Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (….
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Stopnica

Ceny mieszkań, działek, domów Stopnica

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Domy jedno i wielorodzinne
Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Nieruchomości komercyjne
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Obiekty przemysłowe
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin.
Nieruchomości rolne i leśne
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2003.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Maszyny i urządzenia
e) miejsca parkingowe. 892 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. 3 Maja
ZL – tereny leśne, ZN. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Adama Mickiewicza
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Jana Kilińskiego
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Teren otwarty Stopnica.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Jana ze Stobnicy
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Kazimierza Wielkiego
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Ogrodowa
Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Partyzantów
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Piotrowskiego
Wycena gruntu Stopnica W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Plac Józefa Piłsudskiego
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Stopnica, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Polna
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Północna
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Targowa
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Wincentego Witosa
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Stopnica ul. Źródła
Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Zaktualizowano 2020-07-11
Zadzwoń