Biuro Wycen Majątkowych Radoszyce
Dołącz do zadowolonych klientów
Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Radoszyce

Ceny mieszkań, działek, domów Radoszyce

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
771 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Domy jedno i wielorodzinne
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Nieruchomości komercyjne
17 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Obiekty przemysłowe
Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich. Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego.
Nieruchomości rolne i leśne
708 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Asfalty, kostka były budowane ok.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 6 ,3 - 3 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,8 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 4 ,0 - 1 ,2 roślina zdrowa, 4 ,3 - 7 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Uregulowania i praktyka.
Maszyny i urządzenia
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Częstochowska
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Glinianki
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Majora Hubala
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Papieża Jana Pawła II
Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Karola
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Kielecka
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Kościelna
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 6 ,3 - 8 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,1 - 0,1 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 2 ,0 - 3 ,2 roślina zdrowa, 0 ,3 - 9 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Kościuszki
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Konecka
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Kopernika
”. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Krakowska
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Krótka
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Krochmalna
6) UP - tereny usług publicznych. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Krzywa
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Radoszyce
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Leśna
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Żeromskiego
Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. 1 Maja
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Mickiewicza
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Nowa
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Dla wykonania dodatku Nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Ogrodowa
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Piaskowa
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Piotrkowska
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Południowa
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Poprzeczna
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Rynek
79. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Słoneczna
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Spółdzielcza
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Sportowa
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 186 m2 i 291 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Kapitana Stoińskiego
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Szkolna
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy Radoszyce ul. Zachodnia
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Zaktualizowano 2021-02-11
Zadzwoń