Biuro Wycen Majątkowych Pierzchnica
Dołącz do zadowolonych klientów
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Pierzchnica

Ceny mieszkań, działek, domów Pierzchnica

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
e) miejsca parkingowe. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 782 m2 i 295 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Domy jedno i wielorodzinne
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Nieruchomości komercyjne
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. e) miejsca parkingowe.
Obiekty przemysłowe
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2003. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Nieruchomości rolne i leśne
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Pierzchnica oraz miast powiatowych województwa. 81 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
6 lata. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Maszyny i urządzenia
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Błońska
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Dębowa
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Jana Pawła II
6) UP - tereny usług publicznych. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Jodłowa
Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Kielecka
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Klonowa
Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Kościelna
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Krótka
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Kwiatowa
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Mariana Langiewicza
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Lipowa
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Stefana Żeromskiego
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Łąkowa
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Świerkowa
6) UP - tereny usług publicznych. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Adama Mickiewicza
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Mleczna
Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Polna
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Rynek
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Juliusza Słowackiego
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. 79.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Sosnowa
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Stawowa
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. 13 Stycznia
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. Szkolna
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Pierzchnica ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Zaktualizowano 2021-07-15
Zadzwoń