Biuro Wycen Majątkowych Ożarów
Dołącz do zadowolonych klientów
Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Ożarów

Ceny mieszkań, działek, domów Ożarów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Domy jedno i wielorodzinne
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Nieruchomości komercyjne
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Obiekty przemysłowe
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Ożarów, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Nieruchomości rolne i leśne
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego.
Maszyny i urządzenia
Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Adama Mickiewicza
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Akacjowa
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Bławatna
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Bohaterów Monte Cassino
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Brzozowa
Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Cicha
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Dębowa
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Dionizego Czachowskiego
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Długa
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Górna
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Ożarów Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jana Kochanowskiego
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jana Pawła II
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jarzębinowa
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jasna
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jaśminowa
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jaworowa
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Jodłowa
Teren otwarty Ożarów. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Kasztanowa
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Klonowa
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Kolejowa
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Kościelna
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Krótka
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Leona Mazurkiewicza
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Leśna
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Lipowa
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Makowa
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Ogrodowa
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Ostrowiecka
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Parkowa
”. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Partyzantów
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Polna
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Przejazdowa
6) UP - tereny usług publicznych. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Pszeniczna
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Różana
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Sandomierska
Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Sosnowa
Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Spacerowa
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Stefana Żeromskiego
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Stodolna
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Szkolna
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Tadeusza Kościuszki
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Wąska
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów pl. Wolności
Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Wysoka
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów os. Wzgórze
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Zielna
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy Ożarów ul. Żytnia
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Zaktualizowano 2020-07-21
Zadzwoń