Biuro Wycen Majątkowych Opatowiec
Dołącz do zadowolonych klientów
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Opatowiec

Ceny mieszkań, działek, domów Opatowiec

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
c)obiekty małej architektury. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Domy jedno i wielorodzinne
e) miejsca parkingowe, chodniki. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Nieruchomości komercyjne
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Obiekty przemysłowe
Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych. W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym.
Nieruchomości rolne i leśne
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Opatowiec Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Opatowiec NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). ZP - tereny zieleni parkowej.
Maszyny i urządzenia
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Babiratka
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Garncarska
Asfalty, kostka były budowane ok. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Kościelna
Uregulowania i praktyka. Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Krakowska
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Krótka
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Legatka
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. 3 Maja
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Nowokorczyńska
Asfalty, kostka były budowane ok. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Polna
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Rynek
Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Szewska
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Wycena nieruchomości Opatowiec .
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Szpitalna
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Targowa
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Opatowiec
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Tarnowska
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Opatowiec ul. Wiślana
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Zaktualizowano 2021-10-12
Zadzwoń