Biuro Wycen Majątkowych w Końskich
Dołącz do zadowolonych klientów
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Wycena Przedsiębiorstwa w Końskich.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne w Końskich

Ceny mieszkań, działek, domów w Końskich

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Domy jedno i wielorodzinne
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Nieruchomości komercyjne
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. W roku 2011 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Obiekty przemysłowe
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Nieruchomości rolne i leśne
W części leśnej przebiega ciek wodny. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Maszyny i urządzenia
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. 1 Maja
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. 16 Stycznia
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. 3 Maja
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2003.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Adama Mickiewicza
Dla wykonania dodatku Nr 6 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Akacjowa
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Armii Krajowej
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Biskupa Antoniego Pawłowskiego
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Browarna
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Brzozowa
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Bursztynowa
Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Ceramiczna
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Cicha
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Diamentowa
Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Dolna
Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Działkowa
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Fabryczna
Wycena nieruchomości w Końskich . Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Folwarczna
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Gazownicza
ZP - tereny zieleni parkowej. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Gimnazjalna
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Gliniana
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Górna
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Graniczna
370 m2 dla zabudowy bliźniaczej. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Gruntowa
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Grzybowa
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Henryka Sienkiewicza
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Hugo Kołłątaja
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Iwo Odrowąża
Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej. ”.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Izabelowska
Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł). Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 2 ,3 - 8 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,9 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 3 ,0 - 7 ,2 roślina zdrowa, 9 ,3 - 1 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jagodowa
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jana Długosza
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jana Kiepury
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jana Piwnika - Ponurego
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jarzębinowa
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. 79.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jasna
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jesionowa
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Jodłowa
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kalinowa
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kazanowska
W roku 2011 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kazimierza Pułaskiego
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kąpielowa
Teren otwarty w Końskich. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kielecka
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kilińskiego
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Teren otwarty w Końskich.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Klonowa
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kolejowa
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Komuny Paryskiej
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Koneckich Odlewników
ZL – tereny leśne, ZN. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Koralowa
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kościeliska
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kościelna
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich pl. Kościuszki
Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. kpt. Stoińskiego
Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Krakowska
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kryształowa
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Krzywa
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta w Końskich oraz miast powiatowych województwa. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. ks. Jerzego Popiełuszki
c)obiekty małej architektury. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. ks. Józefa Granata
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. ks. Kazimierza Sykulskiego
79. dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kuźnicza
Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Kwiatowa
W części leśnej przebiega ciek wodny. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Leśna
Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego. Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Lipowa
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Łazienna
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Malinowa
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Marii Konopnickiej
ZP - tereny zieleni parkowej. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. marsz. Piłsudskiego
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. 456 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Mechaniczna
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Metalurgów
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Mieszka I
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Mikołaja Kopernika
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Teren otwarty w Końskich.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Mikołaja Reja
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Miła
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. mjr. Hubala
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Młyńska
W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Mostowa
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Nadstawna
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,8 do 0,20 włącznie. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Niepodległości
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich pl. Niepodległości
Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Nowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Nowowiejska
Wycena gruntu w Końskich W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Odlewnicza
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Odludna
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Ogrodowa
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Olimpijska
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Opalowa
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Partyzantów
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Perłowa
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Piaskowa
Wycena Przedsiębiorstwa w Końskich. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Piłkarska
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Pocztowa
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Polna
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Wycena nieruchomości i upraw rolnych w Końskich
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Południowa
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Północna
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Prosta
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Przemysłowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Robotnicza
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Romualda Traugutta
Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Różana
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Rubinowa
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Rzeczna
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Słoneczna
Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Sosnowa
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Sowia
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Spacerowa
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Spokojna
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Sportowa
Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Spółdzielcza
W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich. Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Stanisława Staszica
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Staromłyńska
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. Teren otwarty w Końskich.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Starowarszawska
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Startowa
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Stefana Żeromskiego
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Strażacka
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Szafirowa
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Szmaragdowa
Wycena gruntu w Końskich Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Targowa
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. 509 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Towarowa
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Turkusowa
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Waldemara Szwieca-Robota
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Warszawska
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Warsztatowa
Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Wycena gruntu w Końskich
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wąska
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wilcza
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wincentego Kadłubka
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Teren otwarty w Końskich.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wioślarska
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wiśniowa
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wjazdowa
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów .
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wojska Polskiego
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wrzosowa
Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 0 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 3 cm obwodu, dla iglastych 8 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 1 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości). W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,3 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Wschodnia
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Zachodnia
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Zamkowa
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Zielona
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Związku Walki Zbrojnej
Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Zwycięstwa
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Źródlana
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Żelazna
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Żużlowa
Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy w Końskich ul. Żwirowa
Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.
Zaktualizowano 2021-01-26
Zadzwoń