Biuro Wycen Majątkowych Kielce
Dołącz do zadowolonych klientów
Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Kielce

Ceny mieszkań, działek, domów Kielce

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Teren otwarty Kielce.
Domy jedno i wielorodzinne
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 4 ,3 - 8 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,2 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 3 ,0 - 0 ,2 roślina zdrowa, 1 ,3 - 1 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Nieruchomości komercyjne
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Obiekty przemysłowe
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Nieruchomości rolne i leśne
W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Maszyny i urządzenia
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 8 ,3 - 3 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,5 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 6 ,0 - 4 ,2 roślina zdrowa, 1 ,3 - 9 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. 1 Maja
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. W roku 2010 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. 1905 Roku
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer 50-lecia KSM
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Adama Mickiewicza
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Admirała Józefa Unruga
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Kielce, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Adolfa Dygasińskiego
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce park Adolfa Dygasińskiego
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Wycena nieruchomości Kielce .
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Agrestowa
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Alabastrowa
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Aleksandra Fredry
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Aleksandra Gierymskiego
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Aleksandra Janowskiego
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 129 m2 i 182 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Aleksandrówka
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Aleksandry Dobrowolskiej
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Andrzeja Struga
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Armii Krajowej
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Artura Grottgera
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Artylerzystów
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Artystów
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Astronautów
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Barczańska
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Barwinek
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 0 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 7 cm obwodu, dla iglastych 9 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 3 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Barytowa
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Batalionów Chłopskich
Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bąkowa
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Berberysowa
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bernardyńska
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). e) miejsca parkingowe, chodniki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Beskidzka
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bęczkowska
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Będzińska
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Teren otwarty Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Białogońska
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Biesak
e) miejsca parkingowe. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bieszczadzka
”. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Biskupa Adama Naruszewicza
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Biskupa Czesława Kaczmarka
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Biskupa Wincentego Kadłubka
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bitwy nad Bzurą
Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 7 ,3 - 7 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,9 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 7 ,0 - 2 ,2 roślina zdrowa, 0 ,3 - 9 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bobrowa
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bobrzańska
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Boczna
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,8 do 0,20 włącznie. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bocznica
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bodzentyńska
Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bohaterów Warszawy
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bolesława Markowskiego
”. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bolesława Prusa
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 697 m2 i 384 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Borowa
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Braterska
Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Browarna
Asfalty, kostka były budowane ok. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Brunona Jasieńskiego
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bruszniowa
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Brzechowska
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Brzezinki
Asfalty, kostka były budowane ok. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Brzoskwiniowa
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Brzozowa
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bukowa
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,6 do 0,20 włącznie. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Bursztynowa
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Buska
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cedro Mazur
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,2 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cedrowa
W części leśnej przebiega ciek wodny. Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cedzyńska
Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. W roku 2016 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ceglana
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Chabrowa
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Charsznicka
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Chęcińska
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Chłodna
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Chłopska
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Chorzowska
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cicha
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ciekocka
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ciepła
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 6 ,3 - 6 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,4 - 0,9 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 1 ,0 - 5 ,2 roślina zdrowa, 8 ,3 - 6 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cisowa
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Kielce ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cmentarna
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cynkowa
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Cypriana Kamila Norwida
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Czarnowska
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Czernidło
Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie). W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Czerwonego Krzyża
Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat. Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Częstochowska
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów .
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Czołgistów
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Czwartaków
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Daleka
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Daleszycka
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dąbrowska
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. Wycena Przedsiębiorstwa Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dereniowa
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dewońska
Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości. Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dębowa
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Diamentowa
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Długa
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Do Modrzewia
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dobra
W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dobromyśl
Asfalty, kostka były budowane ok. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dobrzyńska
6) UP - tereny usług publicznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dolna
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dolomitowa
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Domaniówka
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Domaszowska
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Domki
Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Duńska
Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Duża
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dymińska
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dyrekcji Głównej Górniczej
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Działkowa
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2002.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dzielna
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Dzika
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2004.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Edmunda Massalskiego
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Edmunda Niziurskiego
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Edwarda Meissnera
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Edwarda Taylora
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Elizy Orzeszkowej
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Emilii Plater
Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Emilii Znojkiewiczowej
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2005. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ewangelicka
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Fabryczna
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Fałdowa
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Florentyny Malskiej
Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Folwarczna
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Fosforytowa
Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”. Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Franciszka Loefflera
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Wycena Przedsiębiorstwa Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Franciszka Smuglewicza
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Fryderyka Chopina
ZP - tereny zieleni parkowej. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gabrieli Zapolskiej
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gajowa
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Galenowa
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Garbarska
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Generała Antoniego Hedy-Szarego
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 1 ,3 - 2 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,4 - 0,8 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 5 ,0 - 6 ,2 roślina zdrowa, 4 ,3 - 5 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Bolesława Szareckiego
Uregulowania i praktyka. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Franciszka Kleeberga
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Józefa Bema
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Mariana Langiewicza
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Romualda Traugutta
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Stanisława Maczka
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego
”. Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Tadeusza Klimeckiego
W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Tadeusza Kościuszki
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Władysława Andersa
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Generała Władysława Sikorskiego
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Geodetów
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Giętówka
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gipsowa
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,9 do 0,20 włącznie. Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Giserska
Wycena Przedsiębiorstwa Kielce. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gliniana
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Głęboczka
Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł). ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Głogowa
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Górna
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Górnicza
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. Górników Staszicowskich
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Grabinów
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Graniczna
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Granitowa
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Grenadierów
ZZL – tereny zalesień, ZN. Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (….
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Grobla
Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Grochowa
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gromadzka
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gruchawka
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Grunwaldzka
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Grzybowa
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Kielce, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gustawa Morcinka
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Gwarków
Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Harcerski im. Szarych Szeregów
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Helenówek
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Heleny Modrzejewskiej
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Helska
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Henryka Sienkiewicza
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (….
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Herbska
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hercyńska
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,0 do 0,20 włącznie. W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hetmana Jana Tarnowskiego
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hilarego Mali
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Wycena nieruchomości i upraw rolnych Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hipoteczna
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hoża
Wycena nieruchomości Kielce . Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hubalczyków
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Husarska
W części leśnej przebiega ciek wodny. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Hutnicza
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Iglasta
ZL – tereny leśne, ZN. Dla wykonania dodatku Nr 7 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ignacego Daszyńskiego
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ignacego Paderewskiego
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Iłżecka
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Ireny Sendlerowej
Uregulowania i praktyka. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. IX Wieków Kielc
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jacka Malczewskiego
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jadwigi Prendowskiej
Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jagiellońska
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jagodowa
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jałowcowa
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Jana Bularskiego
256 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Chryzostoma Paska
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Kamińskiego
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Karskiego
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Kasprowicza
W części leśnej przebiega ciek wodny. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Kiepury
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Kochanowskiego
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Matejki
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych. Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Pawła II
4 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Samsonowicza
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jana Styki
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Janczarska
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Wycena nieruchomości Kielce .
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Janowska
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Janusza Kusocińskiego
Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jarońskich
Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jarząbek
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jarzębinowa
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jarzynowa
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jaskółcza
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jasna
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jaśminowa
Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jaworowa
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jeleniowska
79. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jerzego Bogumiła Puscha
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Jerzego Giedroycia
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. W roku 2012 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jesionowa
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jeziorko
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jędrusiów
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jędrzejowska
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jodłowa
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Józefa Brandta
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Józefa Chełmońskiego
Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Józefa Elsnera
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Józefa Szermentowskiego
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Józefa Zaorskiego
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Juliana Fałata
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Juliana Tuwima
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Juliusza Słowackiego
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Jurajska
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kaczowa
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kalcytowa
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kalinowa
Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kamienna
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kapitana Władysława Raginisa
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kapitulna
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karbońska
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Karczówka-Klasztor
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karczówkowska
w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karczunek
2 lata. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karkonoska
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karola Henryka Kadena
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karola Kurpińskiego
Wycena nieruchomości Kielce . UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karola Olszewskiego
Wycena Przedsiębiorstwa Kielce. Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (….
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karola Szymanowskiego
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Karpacka
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kasztanowa
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kazimierza Kaznowskiego
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kazimierza Smolaka
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kąpielowa
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Klecka
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Klonowa
Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania. d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kocka
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kolejarzy
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kolonia
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Konecka
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kongresowa
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Konstantego Miodowicza
Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Konstytucji 3 Maja
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Końcowa
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kosynierów
ZL – tereny leśne, ZN. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kozia
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Krakowska
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kredowa
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Króla Bolesława Chrobrego
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Króla Jana III Sobieskiego
Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Króla Kazimierza Wielkiego
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Króla Stefana Batorego
Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Króla Władysława Jagiełły
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Króla Władysława Łokietka
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Krótka
853 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Krucza
W roku 2016 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kruszcowa
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kryształowa
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Krzemionkowa
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Krzywa
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księcia Mieszka I
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Antoniego Żrałka
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Augustyna Kordeckiego
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kielce oraz miast powiatowych województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Grzegorza Piramowicza
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Hugona Kołłątaja
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 5 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 6 cm obwodu, dla iglastych 7 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 7 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. Księdza Jerzego Popiełuszki
Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Mikołaja Kopernika
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Piotra Ściegiennego
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Kielce Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Stanisława Konarskiego
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 830 m2 i 151 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księdza Stanisława Staszica
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. Wycena Przedsiębiorstwa Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Księżniczki Dąbrówki
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kujawska
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kutnowska
”. W roku 2014 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kuźników
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kwarciana
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Kwarcytowa
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Laskowa
Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku. Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lecha
Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. Legionów
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Legnicka
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Leona Skibińskiego
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Leopolda Staffa
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Leszczyńska
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Leszka Drogosza
Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Leśna
ZP - tereny zieleni parkowej. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Leśniówka
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lisia
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lisowczyków
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Litewska
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lotnicza
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lubelska
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lubiczna
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lubrzanka
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ludomira Różyckiego
Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana. Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ludwika Solskiego
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ludwika Zamenhofa
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ludwiki Wawrzyńskiej
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łagowska
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łanowa
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. a) obiekty sportowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łazy
K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łąkowa
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łopianowa
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łopuszniańska
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łotewska
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów .
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łódzka
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łukowa
Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Łysogórska
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Machnowicka
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Magazynowa
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 7 ,3 - 8 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,5 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 7 ,0 - 9 ,2 roślina zdrowa, 7 ,3 - 7 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mahometańska
”. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Majora Franciszka Jaskulskiego "Zagończyka"
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Majora Henryka Sucharskiego
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Majora Ignacego Skowrona
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Wycena Przedsiębiorstwa Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Majora Jana Piwnika "Ponurego"
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Majora Jurija Gagarina
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Maksymiliana Strasza
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Malachitowa
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Malików
Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Malinowa
c)obiekty małej architektury. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mała
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mała Zgoda
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Małopolska
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mariana Raciborskiego
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Marii Konopnickiej
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Marii Krzyżanowskiej
Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Marii Opielińskiej
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Marmurowa
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Marszałkowska
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Masłowska
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Maślana
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mazurska
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2008. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mąchocka
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mechaników
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Miechowska
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mieczysława Karłowicza
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej
”. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Miedziana
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mikołaja Gomółki
Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mikołaja Reja
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Miła
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mineralna
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Miodowa
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mleczna
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Młoda
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Młyńska
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Modlińska
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Modrzewiowa
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mojżesza Pelca
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mokra
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Monte Cassino
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Morelowa
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Mostowa
ZZL – tereny zalesień, ZN. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Na Ługach
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. Na Stadion
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce os. Na Stoku
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Nad Wizną
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Kielce Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Najświętszej Maryi Panny
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Nałęczów
Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Napękowska
Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury). Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Narciarska
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Narwicka
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Nastole
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Natalii Machałowej
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Niecała
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Niepodległości
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Wycena Przedsiębiorstwa Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Niestachowska
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Niewachlowska
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Niska
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Norweska
6) UP - tereny usług publicznych. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Nowa
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Nowowiejska
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Nowy Świat
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Kielce Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Oboźna
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Obrońców Westerplatte
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Obrzeżna
e) miejsca parkingowe. Wycena nieruchomości i upraw rolnych Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Oficerska
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ogrodowa
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ojca Kolumbina Tomaszewskiego
w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Okólnik
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Okrężna
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Oksywska
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Olgi Boznańskiej
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Olkuska
Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości. W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kielce oraz miast powiatowych województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ołowiana
ZP - tereny zieleni parkowej. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Opatowska
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Opoczyńska
Uregulowania i praktyka. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Orla
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Orląt Lwowskich
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Orzechowa
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 690 m2 i 373 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Oskara Kolberga
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Osobna
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Otrocz
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Owocowa
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Owsiana
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pakosz
Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pallotyńska
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 8 ,3 - 0 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,0 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 4 ,0 - 2 ,2 roślina zdrowa, 7 ,3 - 8 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Pamięci Męczeństwa Kresowian
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Pamięci Ofiar Katynia
Wycena gruntu Kielce e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pancerna
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Panoramiczna
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pańska
e) miejsca parkingowe, chodniki. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Parkowa
Dla wykonania dodatku Nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Patrol
”. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pawia
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Permska
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Peryferyjna
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Petyhorska
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piaseczny Dół
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piaski Małe
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piaski nad Rzeką
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piaskowa
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piastowska
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piekoszowska
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pienińska
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piesza
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pietraszki
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pińczowska
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. 79.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piotra Michałowskiego
ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piotrkowska
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pirytowa
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Piwowarska
Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego. Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Planty
a) obiekty sportowe. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Plażowa
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pocieszka
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pod Telegrafem
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Podgórska
e) miejsca parkingowe, chodniki. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Podhalańska
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Podklasztorna
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Podlasie
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. 177 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Podleśna
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego "Wilka"
Asfalty, kostka były budowane ok. Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Kielce jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Kielce aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Podwalna
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Poleska
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Poligonowa
Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Polna
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Południowa
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kielce oraz miast powiatowych województwa. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pomorska
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Poprzeczna
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Posłowicka
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Powstania Styczniowego
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Północna
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pradło
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Praussów
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Prezydenta Kazimierza Sabbata
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Prochownia
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce os. Profesora Jana Czarnockiego
w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Prosta
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przechodnia
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przecznica
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przegony
Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przejazd
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przelot
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przemysława Gosiewskiego
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przemysłowa
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przęsłowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przygodna
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Przyłogi
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ptasia
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pułkownika Dionizego Czachowskiego
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Pułkownika Jana Zientarskiego
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pułkownika Józefa Teligi
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pułkownika Mariana Sołtysiaka "Barabasza"
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Pułkownika Stanisława Dąbka
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Pułkownika Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki"
397 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Radiowa
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Radlińska
W roku 2016 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Radomska
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Radostowa
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rafała Hadziewicza
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rajtarska
Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rakowska
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Robotnicza
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rolna
Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Romualda
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Romualda Mielczarskiego
Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rozmarynowa
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Równa
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Różana
Wycena nieruchomości Kielce . W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kielce oraz miast powiatowych województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rumiankowa
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rybna
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Rynek
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rzeczna
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rzepichy
Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Rzeszowska
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sabinówek
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sadowa
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Samuela Bogumiła Lindego
Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sandomierska
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Saperów
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Seminaryjska
Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych. Wycena Przedsiębiorstwa Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sędziszowska
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Siedmiu Źródeł
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sieje
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce os. Sieje
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sienna
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Silniczna
Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Skalista
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Skibowa
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Składowa
Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości. Wycena nieruchomości i upraw rolnych Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Skowronki
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Skrajna
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Skrzetlewska
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sławkowska
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Słoneczna
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sokola
Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. Solidarności
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Solna
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sosnowa
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2004. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sowia
Teren otwarty Kielce. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Spacerowa
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Spokojna
Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Spółdzielcza
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stacyjna
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce rondo Stanisława Mikołajczyka
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Stanisława Moniuszki
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stanisława Wyspiańskiego
Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stara
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stare Sieje
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Starodomaszowska
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Starogórska
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Starowapiennikowa
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. 139 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Starowiejska
Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stawki
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stefana Jaracza
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stefana Okrzei
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stefana Starzyńskiego
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stefana Żeromskiego
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Stefana Żeromskiego
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stokowa
Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Stolarska
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Strycharska
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Studencka
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Studziankowska
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Studzienna
Wycena nieruchomości Kielce . Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sucha
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sudecka
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Kielce Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sukowska
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sybiraków
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 8 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 0 cm obwodu, dla iglastych 5 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 1 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sylurska
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Sylwestra Kowalczewskiego
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szczecińska
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szczygla
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szklana
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szkolna
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szpitalna
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szwedzka
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szwoleżerów
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szybowcowa
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szydłówek Dolny
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Szydłówek Górny
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Kielce, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ślazy
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Śląska
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ślichowicka
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ślusarska
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Średnia
Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świerczyńska
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świerkowa
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętego Leonarda
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętego Pawła
Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętego Rafała Kalinowskiego
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Świętego Stanisława Biskupa
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętego Stanisława Kostki
e) miejsca parkingowe. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Świętego Wojciecha
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Kielce, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętej Barbary
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce skwer Świętej Jadwigi Królowej
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętej Weroniki
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętojańska
Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (…. Wycena gruntu Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Świętokrzyska
Wycena gruntu Kielce W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2. Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tadeusza Szymona Włoszka
Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tarasowa
Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana. UO - usługi oświaty i szkolnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Targowa
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tarnowska
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tartaczna
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Kielce ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tatarska
Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tatrzańska
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tektoniczna
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tobrucka
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tomasza Zielińskiego
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Topolowa
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Towarowa
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Transportowców
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Triasowa
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Trzuskawicka
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tujowa
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Turystyczna
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Tytusa Chałubińskiego
Dla wykonania dodatku Nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ułańska
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Uniwersytecka
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Urzędnicza
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Ustronie
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Walerego Przyborowskiego
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wapiennikowa
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Warkocz
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Warszawska
Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury). Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 4 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 3 cm obwodu, dla iglastych 8 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 9 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Warzywna
392 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Wycena nieruchomości Kielce .
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wąsosz
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wesoła
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Weterynaryjna
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wiejska
Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wielkopolska
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wierzbowa
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wikaryjska
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wincentego Witosa
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wincentego z Kielc
Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Winnicka
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wiosenna
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wiślicka
Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto. Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wiśniowa
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wita Stwosza
Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Władysława Dzikowskiego
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Władysława Maleckiego
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,2 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Władysława Orkana
Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Włoszczowska
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wodna
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego
Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wojciecha Bogusławskiego
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wojciecha Kossaka
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wojciecha Szczepaniaka
Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wojciecha Żywnego
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. 375 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wojewódzka
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wojska Polskiego
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2006.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wolbromska
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Wolności
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wójtostwo
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wronia
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wróbla
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wrzosowa
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wschodnia
Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury). Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 6 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 5 cm obwodu, dla iglastych 8 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 7 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wspólna
Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wybraniecka
Asfalty, kostka były budowane ok. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wydryńska
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). ”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wygoda
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wygon
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,7 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wysoka
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wystawowa
ZP - tereny zieleni parkowej. Teren otwarty Kielce.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Za Torem
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kielce oraz miast powiatowych województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Za Walcownią
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zacisze
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 4 ,3 - 5 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,3 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 5 ,0 - 7 ,2 roślina zdrowa, 4 ,3 - 2 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zagnańska
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zagonowa
ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”. Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zagórska
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Kielce
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zagrabowicka
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zagrodowa
Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zakładowa
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 36 m2 i 390 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zakopiańska
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zakręt
Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zalesie
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zamknięta
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 8 ,3 - 3 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,0 - 0,2 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 4 ,0 - 1 ,2 roślina zdrowa, 4 ,3 - 0 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zamkowa
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce pl. Zamkowy
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zamojska
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zamość
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zapomniana
udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zastawie
Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zaścianek
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zbożowa
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zdrojowa
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zenobiusza Klembowskiego
Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zgoda
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zgórska
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zielna
a) obiekty sportowe. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zimna
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Złota
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zofii Nałkowskiej
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zwierzyniecka
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zygmunta Kwasa
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zygmunta Noskowskiego
Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zygmunta Wróblewskiego
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Źródłowa
e) miejsca parkingowe, chodniki. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żabia
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 67 m2 i 299 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żelazna
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kielce oraz miast powiatowych województwa. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żelaznogórska
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żniwna
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żołnierzy Wyklętych
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żurawia
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żwirowa
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żytnia
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. W roku 2011 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Żółkiewskiego
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Wodzisławska
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce Rynek
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Zbigniewa Herberta
Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Kielce jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Kielce aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu. dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Lubeckiego
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Chodkiewicza
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Kielce ul. Czachowskiego
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Zaktualizowano 2021-01-17
Zadzwoń