Biuro Wycen Majątkowych Chmielnik
Dołącz do zadowolonych klientów
Asfalty, kostka były budowane ok. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Chmielnik

Ceny mieszkań, działek, domów Chmielnik

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
W roku 2016 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Domy jedno i wielorodzinne
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej.
Nieruchomości komercyjne
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża.
Obiekty przemysłowe
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. e) miejsca parkingowe.
Nieruchomości rolne i leśne
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Uregulowania i praktyka.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. ”.
Maszyny i urządzenia
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. 1 Maja
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Akacjowa
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Andrzeja Zalewskiego
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Bednarska
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Brzozowa
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Bukowa
Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. 6) UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Cicha
Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Cisowa
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Dębowa
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Dojazdowa
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Dygasińskiego
Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Furmańska
Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Głogowa
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Grunty niezabudowane, częściowo ogrodzone, treny oświetlone, zadrzewione (drzewa samosiewne i drzewa owocowe), zakrzewione, pokryte roślinnością samosiewną, obecność uprzedniego zagospodarowania terenu działkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Grabowa
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Graniczna
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Jana Pawła II
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Janusza Zakrzeńskiego
79. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Jarzębinowa
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 880 m2 i 158 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Jasna
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Jaśminowa
Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Jaworowa
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Jesionowa
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Jodłowa
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Kalinowa
Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie). Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Kielecka
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Wycena Przedsiębiorstwa Chmielnik.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Kilińskiego
a) obiekty sportowe. Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Klonowa
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Konopnickiej
Dla wykonania dodatku Nr 7 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Krótka
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Kwiatowa
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Leszczynowa
Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Leśna
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Lipowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Lubańska
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Mała
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Chmielnik, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Mickiewicza
Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane. Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Mielczarskiego
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Mrucza
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Na Skarpie
Wycena gruntu Chmielnik Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Ogrodowa
Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Parkowa
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Piastów
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Pierzchnicka
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Plac Targowy
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Pogodna
ZZL – tereny zalesień, ZN. Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Polna
”. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Poprzeczna
Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Przemysłowa
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Ptasznik
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Sienkiewicza
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Słoneczna
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Sosnowa
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Starobuska
”. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Szkolna
Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw. Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Szydłowska
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Witosa
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Wolności
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Wrzosowa
Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Wspólna
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej.
Rzeczoznawca majątkowy Chmielnik ul. Żeromskiego
e) miejsca parkingowe, chodniki. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Zaktualizowano 2021-07-15
Zadzwoń