Biuro Wycen Majątkowych Chęciny
Dołącz do zadowolonych klientów
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości.
Skontaktuj się z nami

Poglądowe dane statystyczne Chęciny

Ceny mieszkań, działek, domów Chęciny

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Domy jedno i wielorodzinne
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Wycena nieruchomości Chęciny .
Nieruchomości komercyjne
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Obiekty przemysłowe
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Asfalty, kostka były budowane ok.
Nieruchomości rolne i leśne
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. c)obiekty małej architektury.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Maszyny i urządzenia
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. 11 Listopada
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. 14 Stycznia
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny pl. 2 Czerwca
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Adama Mickiewicza
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Armii Krajowej
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. W roku 2010 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Białego Zagłębia
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Bolesława Chrobrego
Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Cmentarna
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Czerwona Góra
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Długa
Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Dobrzączka
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Floriańska
Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Fodygi
Dla wykonania dodatku Nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Franciszkańska
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. 4 lata.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Fryderyka Chopina
W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. gen. St. Skalskiego
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Henryka Sienkiewicza
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Jana Długosza
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Jana III Sobieskiego
Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Jędrzejowska
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Chęciny
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Juliusza Słowackiego
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Kasztelańska
WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Kazimierza Wielkiego
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Kielecka
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Konstytucji 3 Maja
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Chęciny oraz miast powiatowych województwa. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Królowej Bony
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Królowej Jadwigi
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Krzywa
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Mała
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Małogoska
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. e) miejsca parkingowe.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Michała Wołodyjowskiego
6) UP - tereny usług publicznych. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Mikołaja Reja
Wycena nieruchomości Chęciny . dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Ogrodowa
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. 314 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Panek
Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny al. Partyzantów
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Piotra Wysockiego
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Powstania Styczniowego
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny os. Północ
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Działka wydzielona przeszła na własność miasta Chęciny, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Przedborska
Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Radkowska
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Chęciny Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Rycerska
Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Sitkówka
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,5 do 0,20 włącznie. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny os. Sosnówka
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Spacerowa
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Spokojna
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Stanisława Branickiego
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Stanisława Staszica
Wycena Przedsiębiorstwa Chęciny. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Stefana Batorego
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Stefana Czarnieckiego
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny pl. Stefana Żeromskiego
Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Dla wykonania dodatku Nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Strażacka
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Szkolna
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Tadeusza Kościuszki
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 519 m2 i 389 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Władysława Jagiełły
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Władysława Łokietka
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Zamkowa
Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Zatropie
ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”. 79.
Rzeczoznawca majątkowy Chęciny ul. Zelejowa
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. c)obiekty małej architektury.
Zaktualizowano 2022-05-23
Zadzwoń